Právní podmínky

Všeobecné podmínky pro uživatele aplikace Vodafone park (dále jen „Všeobecné podmínky“)

Úvodní ustanovení

 1. Toto jsou podmínky služby Vodafone park, jejímž provozovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 100 00, IČ 25788001. Služba vám umožní propojit váš mobil se svým světem internetu. Můžete mít všechny své kamarády, komunity a historii komunikace s nimi na jednom místě a snadno dostupné.
 2. Službou VODAFONE PARK se rozumí umožnění přístup na portál https://park.vodafone.cz/ a souvisejících subdomén, využívání aplikací a služeb tam umístěných.
 3. Předmětem těchto podmínek je úprava práv a povinností Uživatelů při užíváním služby Vodafone park Uživateli, tj. při přístupu na park Vodafone park a užívání Aplikací a služeb na portále poskytovaných a nabízených.
Definice

Aplikace - znamená aplikace Vodafone nebo aplikace developerů, kterou je možné na Vodafone park používat;

Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Developer - třetí osoba, která splnila podmínky umístění Aplikace na Vodafone park;

Neregistrovaný uživatel - Uživatel, který užívá park a služby bez registrace na Vodafone park, s tím, že užití Služeb je v případě tohoto uživatele omezeno;

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Obsah Uživatele - jakákoli informace, text, dílo či vložené údaje Uživatelem na Vodafone park;

Pravidla chování - znamenají seznam pravidel, kterými se Uživatelé řídí při užívání služeb na Vodafone park a které jsou přístupny na adrese park.vodafone.cz a souvisejících subdoménách;

Přístupové údaje - hesla, případně přístupové kódy, prostřednictvím kterých Uživatel užívá Aplikace či vstupuje do Vodafone park s tím, že v souvislosti s používáním některých Služeb jsou Uživatelé vyzvání k poskytnutí nezbytných registračních údajů;

Registrovaný uživatel - Uživatel, který se registruje na Vodafone park prostřednictvím registračního formuláře;

Služba - souhrnné označení pro Vodafone park a Aplikace tam umístěné;

Uživatel - znamená Zákazník Vodafone či jakýkoli jiný Uživatel, který splní tyto podmínky, případně podmínky jednotlivých služeb nabízených v rámci služby;

Uživatelský profil - obsahuje informace o registrovaném Uživateli Vodafone park;

Vodafone - znamená Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 100 00, IČ 25788001;

Vodafone Park - znamená služba, která vám umožní propojit váš mobil se svým světem internetu. Můžete mít všechny své kamarády, komunity a historii komunikace s nimi na jednom místě a snadno dostupné;

Zákazník Vodafone - znamená zákazník, kterému Vodafone na základě smlouvy (písemné i nepísemné) poskytuje služby elektronických komunikací;

Zákon o elektronických komunikacích – zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

II. Přístup ke službám

 1. je oprávněn užívat Vodafone park a jednotlivé Aplikace, jejichž užití je na Vodafone parku umožněno, a to buď bez provedení registrace nebo na základě registrace Uživatele.
 2. Vodafone park a jednotlivé Aplikace jsou určeny všem Uživatelům, ale některé Aplikace mohou používat pouze Registrovaní uživatelé. Neregistrovaní uživatelé jsou oprávněni užívat Služby pouze v omezené rozsahu.
 3. K jednotlivým Aplikacím přistupuje Uživatel dle podmínek jednotlivých Aplikací, a to buď přímo nebo prostřednictvím Přístupových údajů.
 4. Uživatel nesmí používat SMS/MMS bránu, přístupnou po přihlášení do služby Vodafone park na URL https://park.vodafone.cz/, a SMS bránu umístěnou na URL http://www.vodafonesms.cz (dále jen „brána“) v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami a způsobem, kterým by porušoval platné právní předpisy. Rovněž není dovoleno použití brány za účelem rozesílání nebo šíření jakýchkoliv nevyžádaných či nepovolených reklamních sdělení, škodlivých, urážlivých, rasových, vulgárních či jiných obtěžujících zpráv. Současně není dovoleno užití brány za účelem podnikání nebo obdobné výdělečné činnosti, příp. činnosti s tím související. Použití brány je dovoleno pouze přímým přístupem z webového prohlížeče, a to pouze přístupem skrze oficiální stránky Vodafone. Jiný způsob použití brány, např. prostřednictvím stránek či aplikací třetích stran neschválených Vodafone není povolen. Je tak zejména zakázáno zpřístupňovat stránky nebo odesílat SMS/MMS zprávy prostřednictvím jakýchkoliv neschválených externích webových a wapových stránek, skriptů nebo jakýchkoliv aplikací třetích stran. V případě zneužití brány si Vodafone vyhrazuje právo zablokovat přístup ke službě a požadovat náhradu způsobené škody, jakož i podniknout příslušné právní kroky.
A. Registrace
 1. Aby Uživatel mohl plnohodnotně používat Služby, musí se registrovat, a to prostřednictvím registračního formuláře.
 2. Uživatel je povinen poskytovat přesné a aktuální Přístupové údaje pro účely registrace či přístupu ke Službám na Vodafone park, aktualizovat takové údaje a zabránit jakékoli osobě k neoprávněnému přístupu k těmto Přístupovým údajům. V případě podezření z prozrazení Přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Uživatele co nejdříve Přístupové údaje změnit.
 3. Okamžikem provedení registrace (odkliknutím tlačítka „Registrovat se“) je Uživateli vytvořen Uživatelský profil a vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Vodafonem. Registrovat se může fyzická osoba, která je starší 15 let, ostatní fyzické osoby se mohou registrovat pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Některé Aplikace mohou užívat pouze osoby starší 18 let.
B. Souhlas
 1. Okamžikem registrace Uživatel souhlasí s těmito podmínkami a zavazujete se tyto podmínky dodržovat. Neregistrovaný uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat okamžikem, kdy užije Službu, která je Neregistrovaným uživatelům dostupná.
 2. Souhlas s podmínkami jednotlivých Aplikací udělujete okamžikem přidání Aplikace
C. Prohlášení Uživatele

Svou registrací Uživatel prohlašuje, že splňuje obecné podmínky registrace, tedy že:
 • je dostatečného věku nebo že registraci provedl za účasti a s výslovným souhlasem svého zákonného zástupce, který je schopen společnosti Vodafone kdykoli prokázat
 • jím uvedené údaje jsou úplné, pravdivé a správné a
 • bude Vodafone včas a řádně oznamovat změny těchto údajů.
Svou registrací nebo jiným přijetím těchto Všeobecných podmínek Uživatel (zákazník Vodafone) výslovně prohlašuje, že souhlasí s užitím provozních a lokalizačních údajů za podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách.

III. Aplikace

 1. Jako Uživatel si může přidávat či odebírat Aplikace schválené a nabízené na Vodafone parku. Jedná se o Aplikace společnosti Vodafone nebo Developerů.
 2. Jednotlivé Aplikace jsou rozlišeny do následujících skupin:

  Vodafone Aplikace – Aplikace vytvořená a provozovaná společností Vodafone; jedná se o Aplikace, které jsou dostupné pouze pro Zákazníky Vodafone (např. SMS/MMS schránka, výpis hovorů, Můj Vodafone atp.) a omezeně i pro Registrované Uživatele (např. SMS brána);

  Aplikace „pro všechny“ - je přístupná všem Uživatelům Vodafone park (Registrovaným i Neregistrovaným). Aplikace (Developer) nemá přístup k osobním datům Uživatele. Uživatel předem souhlasí, že si přidává Aplikaci třetí strany (Developera) Partnerské Aplikace - je přístupná pouze Registrovaným Uživatelům Vodafone parku. Aplikace (Developer) má přístup k osobním datům Uživatele, avšak pouze v agregované nebo šifrované podobě, tj. Aplikace (Developer) není schopna umožnit třetí osobě určit, ke kterému Uživateli se data vztahují – Uživatel předem souhlasí, že Aplikaci svá osobní data poskytne.
 3. Developeři mohou v rámci Aplikace zpracovávat osobní údaje Uživatele. V rámci Aplikací Developerů není umožněn přímý přístup k telefonnímu číslu a emailu, které jsou pro účely využití Aplikace poskytovány vždy pouze v zakódované podobě. Je na rozhodnutí Uživatele, zda třetí osobě, i v rámci Vodafone parku poskytne své osobní údaje příp. umožní užití svých osobních nebo jiných údajů. V takovém případě se však na taková poskytnutí nevztahují informace v tomto článku uvedené. Další informace o zpracování osobních údajů obsahuje čl. V.
 4. Návod, jak postupovat při přidání či odebrání Aplikace, naleznete v sekci Přidání Aplikace na Vodafone park.

IV. Platby

A. Bezplatnost
 1. Přístup na Vodafone park a přidání jednotlivých Aplikací je bezplatné.
B. Zpoplatněné funkcionality.
 1. Aplikace nebo jejich jednotlivé funkcionality mohou být zpoplatňovány, a to vždy podle aktuálně platného ceníku pro jednotlivé Aplikace, které jsou Uživateli k dispozici u Aplikace (v případě Aplikací Developerů) a v případě Aplikací Vodafone na webových stránkách společnosti Vodafone (tj. www.vodafone.cz), kde je uveden ceník služeb elektronických komunikací.
C. Způsoby plateb na Vodafone park
 1. V případě, že chce Uživatel využít placenou funkcionalitu Aplikace, je možné platbu provést prostřednictvím následujících platebních metod, které jsou zajišťovány společností Vodafone, tj. přes účet Uživatele u Vodafone, a to
  • M-peněženka
  • Premium SMS
  • zpoplatnění v rámci tarifu (u zákazníků Vodafone).
Další způsoby provádění plateb jsou na Vodafone park umožněny a jsou zajišťovány třetí stranou. Proto Vodafone doporučuje, aby si Uživatel vždy při výběru takových platebních institutů přečetl jejich podmínky.
 1. Více informací o těchto platebních nástrojích a další související informace Uživatel najde na www.vodafone.cz.
 2. V případě plateb na Vodafone park Uživatel provádí platbu vždy osobě, která je vlastníkem/provozovatelem Aplikace.
D. Notifikační SMS/MMS
 1. Přidá-li si Uživatel Aplikaci, která umožňuje zasílání notifikačních SMS a/nebo MMS, pak je Uživatel za každou jemu doručenou SMS a/nebo MMS zpoplatňován podle jeho aktuálního tarifu cenou odpovídající odeslané SMS a/nebo MMS.
 2. Poskytovatelem služeb notifikačních SMS a/nebo MMS je Vodafone nebo Developer příslušné Aplikace.
 3. Cena za doručené SMS a/nebo MMS je účtována v rámci standardních služeb elektronických komunikací.
 4. V případě, kdy Uživatel obdrží vyšší počet SMS a/nebo MMS, než jím objednané v rámci Aplikace a tuto skutečnost Vodafonu prokáže, bude mu odpovídající částka vrácena.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Při registraci Uživatele, při užívání jednotlivých Aplikací či při poskytování Služeb na Vodafone park mohou být zpracovávány osobní a jiné údaje Uživatele či jiných osob užívajících Služeb dle těchto podmínek se souhlasem Uživatele a to včetně provozních a lokalizačních údajů zákazníků Vodafone. Osobními či jinými údaji (dále jen "osobní údaje") mohou být zejména údaje uvedené v registračním formuláři, formulářích u jednotlivých Aplikacích, údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním Služeb na Vodafone park, zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím sítě elektronických komunikací, apod. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.
 2. Vodafone tímto prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat podle příslušných právních předpisů a že jim zajistí náležitou péči. Osobní údaje Uživatele Vodafone získává přímo či nepřímo v souvislosti s poskytováním Služeb na Vodafone park nebo v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací, případně od třetích stran při poskytování Služeb dle těchto podmínek. Tyto osobní údaje Uživatel poskytujete společnosti Vodafone dobrovolně, nestanoví-li v konkrétním případě zákon jinak, pak by takové údaje byly poskytovány na jeho základě. Pokud se v konkrétním případě jedná o zákonem povinně poskytovaný údaj a Uživatel by jej neposkytl, pak by Služby nemohly být Vodafonem poskytovány a Vodafone by zrušil Uživatelský účet takového Uživatele.
 3. Osobní údaje Uživatele Vodafone, případně jeho smluvní partner (zpracovatel) zpracovává automaticky či manuálně. Seznam zpracovatelů je k dispozici na www.vodafone.cz.
 4. V rámci Vodafone park jsou zpracovávány osobní údaje Uživatele pro následující účely
  • pro poskytování Služeb Vodafone park;
  • pro poskytování Služeb příslušné Aplikace;
  • pro marketingové a obchodní účely Vodafone a obchodních partnerů Vodafone;
  • pro poskytování Služeb s přidanou hodnotou.
 5. Uživatel souhlasí, aby Vodafone osobní údaje uvedené zejména v registračním formuláři a v sekci Můj profil jakož i údaje získané v souvislosti s provozem sítě elektronických komunikací zpracovával za účelem poskytování služeb s přidanou hodnotou a k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb. Uživatel dále souhlasí s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Uživateli oprávněně zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem.
 6. Dále Uživatel souhlasí, aby jej Vodafone informoval (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím jeho adresy, telefonních čísel nebo elektronické adresy, a to i za využití provozních a lokalizačních údajů v souladu se zákonem a těmito podmínkami užívání služby Vodafone park.
 7. Souhlas dle této části podmínek uděluje Uživatel jedním z následujících způsobů: svou registrací, užitím jakékoli Aplikace, vyplněním příslušného formuláře, účastí v marketingové akci Vodafone. Souhlas s užitím provozních a lokalizačních údajů uživatel uděluje formou výslovného a informovaného souhlasu se zněním podmínek užívání služby Vodafone park.
 8. Za účelem zkvalitňování Služeb a zkvalitňování nabídky Služeb na Vodafone park bere Uživatel na vědomí a souhlasí s využitím informací o užívání Vodafone park a návštěvnosti internetových stránek a Služeb.
 9. U zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu Uživatele pro marketingové a obchodní účely, včetně zpracování dle odst. 7 této části podmínek, je Uživatel oprávněn souhlas kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím Uživatelského profilu. Zpracování takových údajů Vodafone ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem.
 10. Při odstranění Aplikace z Uživatelského profilu dochází automaticky k odvolání souhlasu Uživatele s užíváním dat pro danou Aplikaci a tedy i jejich vymazání, nedohodl-li se Uživatel s Developerem podmínky jiné. Nicméně Vodafone v rámci Podmínek pro Developery stanoví pravidla, aby nemohlo bez vědomého souhlasu Uživatele docházet ke zpracování dat Uživatele Developerem Aplikace.
 11. Po ukončení užívání Služeb na Vodafone park (vymazání Uživatelského profilu) a po vypořádání všech vzájemných práv a povinností, Vodafone vymaže osobní údaje ze své databáze, s výjimkou jména, příjmení a adresy a dále i jiných údajů, ke kterým jste dal souhlas se zpracováním za účelem nabídky obchodu a služeb i po skončení poskytování Služeb, a to po dobu 10 let od dne ukončení příslušné Služby na Vodafone park nebo od doby, kdy Uživatel svůj souhlas odvolá. Tím není dotčeno odvolání souhlasu s užíváním provozních či lokalizačních údajů nad rámec stanovený zákonem.
 12. Uživatel má práva na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může Vodafone požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 13. Osobní údaje podle tohoto článku Vodafone zpracovává po dobu trvání užívání služeb na Vodafone park, resp. do okamžiku vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, není-li těmito podmínkami nebo právními předpisy stanoveno jinak. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.vodafone.cz.
 14. Vodafone chce Uživatele ujistit, že osobní údaje Uživatele a informace budou náležitě chráněny.

IV. Přidání Aplikace

 1. Přidáním Aplikace se rozumí výběr Aplikace Uživatelem Vodafone park a přidání Aplikace v rámci služby tak, aby ji mohl aktivně používat.

VII. Reklama

 1. V rámci Vodafone park a/nebo Aplikací a/nebo formou zaslaných sdělení je zobrazována reklama, zejména formou reklamních bannerů a jiných formátů internetové reklamy.
 2. Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací, jako např. informace o službách produktech třetích stran.
 3. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Vodafone a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
 4. Reklama představuje jak reklamu Vodafone, tak i třetích stran. U obsahu třetích stran Vodafone nenese odpovědnost za obsah takové reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Vodafone neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy třetí strany nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

VIII. Zákazníci společnosti Vodafone

 1. Zákazník Vodafone má možnost využívat Aplikace určené pouze pro Zákazníky/Uživatele Vodafone, které jsou provázané s poskytováním služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone.
 2. V případě, že smlouvu se společností Vodafone Zákazník Vodafone ukončí (např. i převedením či přenecháním telefonního čísla atp. třetí osobě), a to tak, že se nejedná o přenesení čísla k jinému operátorovi (kdy vám telefonní číslo zůstává), Uživatel je povinen učinit jeden z následujících kroků:
  • vymazat svůj Uživatelský profil nebo
  • změnit své telefonní číslo na jiné telefonní číslo (v případě, že vaše nové telefonní číslo není společnosti Vodafone nebudou vám již fungovat Vodafone Aplikace) nebo
  • vymazat telefonní číslo.
 3. V případě, že tak Zákazník/Uživatel neučiní, vystavuje se riziku porušení právních předpisů na ochranu soukromí.
 4. V případě, že převod bude Uživatel zajišťovat u společnosti Vodafone a neučiní jedno se shora uvedených opatření, bere na vědomí, že je Vodafone oprávněn provést blokaci takového Uživatelského účtu.

IX. Pravidla chování na Vodafone park

 1. Uživatel odpovídá za důsledky svého jednání na Vodafone park. Uživatel není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli jiným účelům než stanoveným těmito podmínkami.
 2. Uživatel se zavazuje, že
  • při užívání Služeb bude dodržovat platné právní předpisy; Všeobecné podmínky pro uživatele Vodafone park a uživatelé dalších služeb Vodafone i Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s., případně podmínky užívaných služeb;
  • nebude činit žádné úkony, které by byly na újmu ostatních Uživatelů, Vodafone či třetích stran a které by vedly k porušení platných právních předpisů;
  • nebude činit žádné úkony, které by porušovaly práva jakékoliv třetí strany (např. autorská práva, copyright, ochrannou známku, osobnostní práva atp.)
  • bude chránit své identifikační údaje a hesla, tato nesdělí třetí osobě a případě podezření z jejich prozrazení či zneužít si neprodleně změní jím nastavená hesla;
  • nebude používat Služby, pokud by takovým užitím došlo k narušení či poškození Služeb či jejich provozovatele;
  • nebude na Vodafone park vkládat obsah, jehož vložení či jiné užití by znamenalo porušení práv třetích stran
  • při využití Služeb postupovat v souladu s těmito podmínkami, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet a platnými právními předpisy.
 3. Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu jednotlivých Aplikací, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Vodafone nebo Developery, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Vodafone v rozporu s těmito podmínkami.
 4. Uživatel zejména nesmí:
  • užívat Služby v rozporu s těmito podmínkami;
  • užít kteroukoli Službu způsobem, který by mohl poškodit Vodafone, např. vytvářet Uživatelské profily za účelem převodu na jinou osobu;
  • získávat osobní údaje jiných Uživatelů způsobem, kterým je zastírán důvod jejich skutečného užití či způsobem, který je v rozporu s příslušnými právními předpisy;
  • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů;
  • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak zasahovat do Vodafone park či Aplikací;
  • zpřístupňovat obsah určený osobám starším 18 let jiným osobám mladším 18 let;
  • užívat svůj Uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů, hoaxů atd.), virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu;
  • vyvolat dojem, že Uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské účty, jejichž parametry (např. adresa emailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s dobrými mravy.
 5. Uživateli se dále výslovně zakazuje umisťovat, odkazovat či jinak šířit na Vodafone park Obsah Uživatele, který zejména:
  • porušuje práva duševního vlastnictví Vodafone či třetích stran, zejména práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, obchodní firmy, práva autorského a právy s autorským právem souvisejícími, osobnostními právy, atp.
  • mohlo být považován či je jednáním naplňujícím znaky nekalé soutěže;
  • podněcuje k porušování platných právních předpisů a neplnění zákonných povinností;
  • nabádá k páchání trestné činnosti nebo jiného deliktního jednání nebo takové jednání schvaluje či jinak podporuje pachatele takové činnosti;
  • nabádá či jinak podporuje užívání návykových či životu nebezpečných látek;
  • obsahuje části, které by mohly být považovány jako obsah narušující občanské soužití či lidskou důstojnost;
  • by byl poplašnou zprávou;
  • obsahuje nepravdivé údaje o třetí osobě, který by mohl takovou osobu poškodit;
  • obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, která snižují lidskou důstojnost nebo zobrazují dítě či pohlavní styk se zvířetem;
  • podporuje nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka.
 6. Prostřednictvím Vodafone park může Uživatel získat přístup k obsahu, který není určen osobám mladším 18 let nebo může být Uživatelem vnímán jako neslušný či nevhodný. Uživatel bere na vědomí, že je na jeho vlastním uvážení a na jeho vlastní riziko, zda k takovému obsahu přistoupí. Není však oprávněn k takovému obsahu přistoupit, je-li osobou mladší 18 let.
 7. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Vodafone o jakémkoli neoprávněném užití Vodafone park či jakékoli Aplikace, o které se při užívání Vodafone park dozví.
 8. Vodafone si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění přerušit poskytování Služeb v případě, dozví-li se hodnověrně o tom, že Uživatel prostřednictvím užívání Vodafone park či jakékoli Aplikace porušil právní povinnost.

X. Autorská práva a licenční ujednání

 1. Pokud Uživatel umístí na Vodafone park jakékoli obrázky, texty, fotografie či jiný obsah, který je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona, zároveň tím poskytuje Vodafone bezplatnou, časově neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití na území České republiky. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn licenci k jemu umístěnému Obsahu Uživatele poskytnout a že tím nebudou porušena práva třetích stran. Vodafone není povinen poskytnutou licenci využít. Vodafone je oprávněn poskytnout k uvedeným dílům podlicenci, zejména je oprávněn je zpřístupnit Vodafone Zákazníkům a dalším Uživatelům Vodafone parku.
 2. Vodafone poskytuje Uživateli nevýhradní licenci ke Službám, tj. k Vodafone park či Vodafone Aplikaci, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k řádnému a obvyklému užívání Služeb dle těchto podmínek. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě.
 3. Uživatel je oprávněn k užití ostatních Aplikací (tj. Aplikace "pro všechny" a Partnerské aplikace) v rozsahu jako u Aplikací Vodafone, není-li u konkrétní Aplikace stanoveno jinak.
 4. Uživatel není oprávněn nakládat se Službou či jejich obsahem jinak než v rozsahu poskytnuté licence. Zejména Uživatel není oprávněn jakkoli měnit, upravovat, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat či upravovat nebo jinak rozmnožovat či veřejně šířit obsah Služeb.
 5. Obsah zpřístupněný prostřednictvím Vodafone parku je chráněn příslušnými právními předpisy. Uživatel je oprávněn obsah získaný prostřednictvím Vodafone park využít výhradně pro svou osobní potřebu, není tedy zejména oprávněn ho kopírovat, přeposílat či jinak distribuovat nebo využít pro komerční účely. Užívání obsahu chráněného autorskými právy může být omezeno prostřednictvím technologických prostředků zamezujících neoprávněnému nakládání s obsahem (např. tzv. Digital Rights Management), které Uživatel není oprávněn jakkoli znehodnocovat či odstraňovat.

XI. Ochranné známky

 1. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli ochranné známky společnosti Vodafone či její obchodní firmu, loga, doménová jména ani žádné jiné obchodní prvky. Uživatel není oprávněn užívat ani ochranné známky třetích stran, pokud k tomu nezískal předchozí výslovný souhlas.

XII. Odpovědnost

 1. Uživatel odpovídá za Obsah Uživatele, který umístí na Vodafone park, zejména je odpovědný za jeho soulad s platnými právními předpisy a za to, že umístěním Obsahu Uživatele (informací, materiálů či dokumentů atp. ) nebudou porušena práva třetích stran.
 2. Uživatel Služby Vodafone park se také zavazuje dodržovat Pravidla chování. Pro případ porušení právních předpisů, Pravidel chování či jiného jednání poškozujícího Vodafone, ostatní Uživatele či třetí osoby, je srozuměn s tím, že je Vodafone oprávněn Uživatelem umístěnou informaci, materiál či dokument odstranit.
 3. Vodafone odpovídá za obsah informací v rámci Vodafone park, které Vodafone na Vodafone park umístil. Vodafone neodpovídá za obsah informací umístěných na uvedených stránkách Developery či jinými třetími osobami, Uživateli atp.
 4. Vodafone nenese odpovědnost za vady Služeb na Vodafone park vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do webových stránek, na nichž je Vodafone park provozován, či jejího obsahu nebo v důsledku užití této webové stránky v rozporu s jejím užitím. Vodafone dále není odpovědný za funkčnost datové sítě Uživatele, veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele, za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele či za nesprávné uvedení údajů Uživatele.

XIII. Komunikace stran

 1. Chce-li Uživatel komunikovat se společností Vodafone jako s provozovatelem Vodafone park, má možnost ho kontaktovat prostřednictvím diskusního fóra umístěného v rámci Vodafone park. Prostřednictvím Diskusního fóra můžete i komunikovat s Developery příslušných Aplikací.
 2. Komunikace ze strany společnosti Vodafone ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být společností Vodafone uskutečněna formou zveřejnění určitého sdělení na Vodafone park (například v případě oznámení změny těchto Podmínek), využitím elektronické adresy či telefonního čísla poskytnutého Uživatelem v rámci registrace.
 3. Ve věci užití provozních a lokalizačních údajů (právu Uživatele přechodně odmítnout zpracování těchto údajů za podmínek stanovených zákonem) je možné kontaktovat společnost Vodafone na zákaznické lince *77.

XIV. Ukončení

 1. V případě, že Uživatel používá Služby v rozporu s těmito podmínkami, je provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění jednostranně a bez náhrady ukončit či omezit poskytování Služeb Uživateli nebo smazat či odstranit či učinit jinak nepřístupný Obsah Uživatele nebo či zrušit nebo zablokovat Uživatelský profil.
 2. Uživatel ukončí vztah podle těchto podmínek smazáním svého Uživatelského profilu.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi společností Vodafone na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.
 2. Vodafone je oprávněn kdykoli měnit a doplňovat tyto podmínky. Aktuální znění podmínek je k dispozici na webové stránce park.vodafone.cz. Ke dni účinnosti nového znění podmínek pozbývají účinnosti předchozí podmínky.
 3. Dále Uživatel bere na vědomí, že webová stránka park.vodafone.cz a její obsah, včetně Služeb je chráněn zákonem a zavazuje se v této souvislosti nevykonávat žádnou činnost, která by mohla znamenat zásah do práv Vodafone nebo třetích stran.
 4. Tyto podmínky se řídí Obchodním zákoníkem.
 5. Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 4.2.2011.

Všeobecné podmínky pro uživatele aplikace Vodafone park (dále jen „Všeobecné podmínky“)

Platné do 3.2.2011

Úvodní ustanovení

 1. Toto jsou podmínky služby Vodafone park, jejímž provozovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 100 00, IČ 25788001. Služba vám umožní propojit váš mobil se svým světem internetu. Můžete mít všechny své kamarády, komunity a historii komunikace s nimi na jednom místě a snadno dostupné.
 2. Službou VODAFONE PARK se rozumí umožnění přístup na portál https://park.vodafone.cz/ a souvisejících subdomén, využívání aplikací a služeb tam umístěných.
 3. Předmětem těchto podmínek je úprava práv a povinností Uživatelů při užíváním služby Vodafone park Uživateli, tj. při přístupu na park Vodafone park a užívání Aplikací a služeb na portále poskytovaných a nabízených.

Definice

Aplikace - znamená aplikace Vodafone nebo aplikace developerů, kterou je možné na Vodafone park používat;

Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Developer - třetí osoba, která splnila podmínky umístění Aplikace na Vodafone park;

Neregistrovaný uživatel - Uživatel, který užívá park a služby bez registrace na Vodafone park, s tím, že užití Služeb je v případě tohoto uživatele omezeno;

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Obsah Uživatele - jakákoli informace, text, dílo či vložené údaje Uživatelem na Vodafone park;

Pravidla chování - znamenají seznam pravidel, kterými se Uživatelé řídí při užívání služeb na Vodafone park a které jsou přístupny na adrese park.vodafone.cz a souvisejících subdoménách;

Přístupové údaje - hesla, případně přístupové kódy, prostřednictvím kterých Uživatel užívá Aplikace či vstupuje do Vodafone park s tím, že v souvislosti s používáním některých Služeb jsou Uživatelé vyzvání k poskytnutí nezbytných registračních údajů;

Registrovaný uživatel - Uživatel, který se registruje na Vodafone park prostřednictvím registračního formuláře;

Služba - souhrnné označení pro Vodafone park a Aplikace tam umístěné;

Uživatel - znamená Zákazník Vodafone či jakýkoli jiný Uživatel, který splní tyto podmínky, případně podmínky jednotlivých služeb nabízených v rámci služby;

Uživatelský profil - obsahuje informace o registrovaném Uživateli Vodafone park;

Vodafone - znamená Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 100 00, IČ 25788001;

Vodafone Park - znamená služba, která vám umožní propojit váš mobil se svým světem internetu. Můžete mít všechny své kamarády, komunity a historii komunikace s nimi na jednom místě a snadno dostupné;

Zákazník Vodafone - znamená zákazník, kterému Vodafone na základě smlouvy (písemné i nepísemné) poskytuje služby elektronických komunikací;

II. Přístup ke službám

 1. je oprávněn užívat Vodafone park a jednotlivé Aplikace, jejichž užití je na Vodafone parku umožněno, a to buď bez provedení registrace nebo na základě registrace Uživatele.
 2. Vodafone park a jednotlivé Aplikace jsou určeny všem Uživatelům, ale některé Aplikace mohou používat pouze Registrovaní uživatelé. Neregistrovaní uživatelé jsou oprávněni užívat Služby pouze v omezené rozsahu.
 3. K jednotlivým Aplikacím přistupuje Uživatel dle podmínek jednotlivých Aplikací, a to buď přímo nebo prostřednictvím Přístupových údajů.
 4. Uživatel nesmí používat SMS/MMS bránu, přístupnou po přihlášení do služby Vodafone park na URL https://park.vodafone.cz/, a SMS bránu umístěnou na URL http://www.vodafonesms.cz (dále jen „brána“) v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami a způsobem, kterým by porušoval platné právní předpisy. Rovněž není dovoleno použití brány za účelem rozesílání nebo šíření jakýchkoliv nevyžádaných či nepovolených reklamních sdělení, škodlivých, urážlivých, rasových, vulgárních či jiných obtěžujících zpráv. Současně není dovoleno užití brány za účelem podnikání nebo obdobné výdělečné činnosti, příp. činnosti s tím související. Použití brány je dovoleno pouze přímým přístupem z webového prohlížeče, a to pouze přístupem skrze oficiální stránky Vodafone. Jiný způsob použití brány, např. prostřednictvím stránek či aplikací třetích stran neschválených Vodafone není povolen. Je tak zejména zakázáno zpřístupňovat stránky nebo odesílat SMS/MMS zprávy prostřednictvím jakýchkoliv neschválených externích webových a wapových stránek, skriptů nebo jakýchkoliv aplikací třetích stran. V případě zneužití brány si Vodafone vyhrazuje právo zablokovat přístup ke službě a požadovat náhradu způsobené škody, jakož i podniknout příslušné právní kroky.

A. Registrace

 1. Aby Uživatel mohl plnohodnotně používat Služby, musí se registrovat, a to prostřednictvím registračního formuláře.
 2. Uživatel je povinen poskytovat přesné a aktuální Přístupové údaje pro účely registrace či přístupu ke Službám na Vodafone park, aktualizovat takové údaje a zabránit jakékoli osobě k neoprávněnému přístupu k těmto Přístupovým údajům. V případě podezření z prozrazení Přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Uživatele co nejdříve Přístupové údaje změnit.
 3. Okamžikem provedení registrace (odkliknutím tlačítka „Registrovat se“) je Uživateli vytvořen Uživatelský profil a vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Vodafonem. Registrovat se může fyzická osoba, která je starší 15 let, ostatní fyzické osoby se mohou registrovat pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Některé Aplikace mohou užívat pouze osoby starší 18 let.

B. Souhlas

 1. Okamžikem registrace Uživatel souhlasí s těmito podmínkami a zavazujete se tyto podmínky dodržovat. Neregistrovaný uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat okamžikem, kdy užije Službu, která je Neregistrovaným uživatelům dostupná.
 2. Souhlas s podmínkami jednotlivých Aplikací udělujete okamžikem přidání Aplikace

C. Prohlášení Uživatele

Svou registrací Uživatel prohlašuje, že splňuje obecné podmínky registrace, tedy že:

 1. je dostatečného věku nebo že registraci provedl za účasti a s výslovným souhlasem svého zákonného zástupce, který je schopen společnosti Vodafone kdykoli prokázat
 2. jím uvedené údaje jsou úplné, pravdivé a správné a
 3. bude Vodafone včas a řádně oznamovat změny těchto údajů.

III. Aplikace

 1. Jako Uživatel si může přidávat či odebírat Aplikace schválené a nabízené na Vodafone parku. Jedná se o Aplikace společnosti Vodafone nebo Developerů.
 2. Jednotlivé Aplikace jsou rozlišeny do následujících skupin:

  Vodafone Aplikace – Aplikace vytvořená a provozovaná společností Vodafone; jedná se o Aplikace, které jsou dostupné pouze pro Zákazníky Vodafone (např. SMS/MMS schránka, výpis hovorů, Můj Vodafone atp.) a omezeně i pro Registrované Uživatele (např. SMS brána);

  Aplikace „pro všechny“ - je přístupná všem Uživatelům Vodafone park (Registrovaným i Neregistrovaným). Aplikace (Developer) nemá přístup k osobním datům Uživatele. Uživatel předem souhlasí, že si přidává Aplikaci třetí strany (Developera)

  Partnerské Aplikace - je přístupná pouze Registrovaným Uživatelům Vodafone parku. Aplikace (Developer) má přístup k osobním datům Uživatele, avšak pouze v agregované nebo šifrované podobě, tj. Aplikace (Developer) není schopna umožnit třetí osobě určit, ke kterému Uživateli se data vztahují – Uživatel předem souhlasí, že Aplikaci svá osobní data poskytne.
 3. Developeři mohou v rámci Aplikace zpracovávat osobní údaje Uživatele. V rámci Aplikací Developerů není umožněn přímý přístup k telefonnímu číslu a emailu, které jsou pro účely využití Aplikace poskytovány vždy pouze v zakódované podobě. Je na rozhodnutí Uživatele, zda třetí osobě, i v rámci Vodafone parku poskytne své osobní údaje. V takovém případě se však na taková poskytnutí nevztahují informace v tomto článku uvedené. Další informace o zpracování osobních údajů obsahuje čl. V.
 4. Návod, jak postupovat při přidání či odebrání Aplikace, naleznete v sekci Přidání Aplikace na Vodafone park.

IV. Platby

A. Bezplatnost

 1. Přístup na Vodafone park a přidání jednotlivých Aplikací je bezplatné.

B. Zpoplatněné funkcionality.

 1. Aplikace nebo jejich jednotlivé funkcionality mohou být zpoplatňovány, a to vždy podle aktuálně platného ceníku pro jednotlivé Aplikace, které jsou Uživateli k dispozici u Aplikace (v případě Aplikací Developerů) a v případě Aplikací Vodafone na webových stránkách společnosti Vodafone (tj. www.vodafone.cz), kde je uveden ceník služeb elektronických komunikací.

C. Způsoby plateb na Vodafone park

 1. V případě, že chce Uživatel využít placenou funkcionalitu Aplikace, je možné platbu provést prostřednictvím následujících platebních metod, které jsou zajišťovány společností Vodafone, tj. přes účet Uživatele u Vodafone, a to
 1. M-peněženka
 2. Premium SMS
 3. zpoplatnění v rámci tarifu (u zákazníků Vodafone).

Další způsoby provádění plateb jsou na Vodafone park umožněny a jsou zajišťovány třetí stranou. Proto Vodafone doporučuje, aby si Uživatel vždy při výběru takových platebních institutů přečetl jejich podmínky. 

 1. Více informací o těchto platebních nástrojích a další související informace Uživatel najde na www.vodafone.cz.
 2. V případě plateb na Vodafone park Uživatel provádí platbu vždy osobě, která je vlastníkem/provozovatelem Aplikace.

D. Notifikační SMS/MMS

 1. Přidá-li si Uživatel Aplikaci, která umožňuje zasílání notifikačních SMS a/nebo MMS, pak je Uživatel za každou jemu doručenou SMS a/nebo MMS zpoplatňován podle jeho aktuálního tarifu cenou odpovídající odeslané SMS a/nebo MMS.
 2. Poskytovatelem služeb notifikačních SMS a/nebo MMS je Vodafone nebo Developer příslušné Aplikace.
 3. Cena za doručené SMS a/nebo MMS je účtována v rámci standardních služeb elektronických komunikací.
 4. V případě, kdy Uživatel obdrží vyšší počet SMS a/nebo MMS, než jím objednané v rámci Aplikace a tuto skutečnost Vodafonu prokáže, bude mu odpovídající částka vrácena.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Při registraci Uživatele, při užívání jednotlivých Aplikací či při poskytování Služeb na Vodafone park mohou být zpracovávány osobní a jiné údaje Uživatele či jiných osob užívajících Služeb dle těchto podmínek se souhlasem Uživatele. Osobními či jinými údaji (dále jen "osobní údaje") mohou být zejména údaje uvedené v registračním formuláři, formulářích u jednotlivých Aplikacích, údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním Služeb na Vodafone park, apod.
 2. Vodafone tímto prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat podle příslušných právních předpisů a že jim zajistí náležitou péči. Osobní údaje Uživatele Vodafone získává přímo či nepřímo v souvislosti s poskytováním Služeb na Vodafone park nebo v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací, případně od třetích stran při poskytování Služeb dle těchto podmínek. Tyto osobní údaje Uživatel poskytujete společnosti Vodafone dobrovolně, nestanoví-li v konkrétním případě zákon jinak, pak by takové údaje byly poskytovány na jeho základě. Pokud se v konkrétním případě jedná o zákonem povinně poskytovaný údaj a Uživatel by jej neposkytl, pak by Služby nemohly být Vodafonem poskytovány a Vodafone by zrušil Uživatelský účet takového Uživatele.
 3. Osobní údaje Uživatele Vodafone, případně jeho smluvní partner (zpracovatel) zpracovává automaticky či manuálně. Seznam zpracovatelů je k dispozici na www.vodafone.cz.
 4. V rámci Vodafone park jsou zpracovávány osobní údaje Uživatele pro následující účely
 1. pro poskytování Služeb Vodafone park;
 2. pro poskytování Služeb příslušné Aplikace;
 3. pro marketingové a obchodní účely Vodafone
 1. Uživatel souhlasí, aby Vodafone osobní údaje uvedené v registračním formuláři a v sekci Můj profil zpracovával k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb. Uživatel dále souhlasí s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Uživateli oprávněně zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem.
 2. Dále Uživatel souhlasí, aby jej Vodafone informoval (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím jeho adresy, telefonních čísel nebo elektronické adresy.
 3. Souhlas dle této části podmínek uděluje Uživatel jedním z následujících způsobů: svou registrací, užitím jakékoli Aplikace, vyplněním příslušného formuláře, účastí v marketingové akci Vodafone.
 4. Za účelem zkvalitňování Služeb a zkvalitňování nabídky Služeb na Vodafone park bere Uživatel na vědomí a souhlasí s využitím informací o užívání Vodafone park a návštěvnosti internetových stránek a Služeb.
 5. U zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu Uživatele pro marketingové a obchodní účely, včetně zpracování dle odst. 7 této části podmínek, je Uživatel oprávněn souhlas kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím Uživatelského profilu. Zpracování takových údajů Vodafone ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem.
 6. Při odstranění Aplikace z Uživatelského profilu dochází automaticky k odvolání souhlasu Uživatele s užíváním dat pro danou Aplikaci a tedy i jejich vymazání, nedohodl-li se Uživatel s Developerem podmínky jiné. Nicméně Vodafone v rámci Podmínek pro Developery stanoví pravidla, aby nemohlo bez vědomého souhlasu Uživatele docházet ke zpracování dat Uživatele Developerem Aplikace.
 7. Po ukončení užívání Služeb na Vodafone park (vymazání Uživatelského profilu) a po vypořádání všech vzájemných práv a povinností, Vodafone vymaže osobní údaje ze své databáze, s výjimkou jména, příjmení a adresy a dále i jiných údajů, ke kterým jste dal souhlas se zpracováním za účelem nabídky obchodu a služeb i po skončení poskytování Služeb, a to po dobu 10 let od dne ukončení příslušné Služby na Vodafone park nebo od doby, kdy Uživatel svůj souhlas odvolá.
 8. Uživatel má práva na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může Vodafone požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 9. Osobní údaje podle tohoto článku Vodafone zpracovává po dobu trvání užívání služeb na Vodafone park, resp. do okamžiku vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, není-li těmito podmínkami nebo právními předpisy stanoveno jinak. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.vodafone.cz.
 10. Vodafone chce Uživatele ujistit, že osobní údaje Uživatele a informace budou náležitě chráněny.

IV. Přidání Aplikace

 1. Přidáním Aplikace se rozumí výběr Aplikace Uživatelem Vodafone park a přidání Aplikace v rámci služby tak, aby ji mohl aktivně používat.

VII. Reklama

 1. V rámci Vodafone park a/nebo Aplikací je zobrazována reklama, zejména formou reklamních bannerů a jiných formátů internetové reklamy.
 2. Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací, jako např. informace o službách produktech třetích stran.
 3. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Vodafone a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
 4. Reklama představuje jak reklamu Vodafone, tak i třetích stran. U obsahu třetích stran Vodafone nenese odpovědnost za obsah takové reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Vodafone neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy třetí strany nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

VIII. Zákazníci společnosti Vodafone

 1. Zákazník Vodafone má možnost využívat Aplikace určené pouze pro Zákazníky Vodafone, které jsou provázané s poskytováním služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone.
 2. V případě, že smlouvu se společností Vodafone Zákazník Vodafone ukončí (např. i převedením či přenecháním telefonního čísla atp. třetí osobě), a to tak, že se nejedná o přenesení čísla k jinému operátorovi (kdy vám telefonní číslo zůstává), Uživatel je povinen učinit jeden z následujících kroků:
 1. vymazat svůj Uživatelský profil nebo
 2. změnit své telefonní číslo na jiné telefonní číslo (v případě, že vaše nové telefonní číslo není společnosti Vodafone nebudou vám již fungovat Vodafone Aplikace) nebo
 3. vymazat telefonní číslo.
 1. V případě, že tak Uživatel neučiní, vystavuje se riziku porušení právních předpisů na ochranu soukromí.
 2. V případě, že převod bude Uživatel zajišťovat u společnosti Vodafone a neučiní jedno se shora uvedených opatření, bere na vědomí, že je Vodafone oprávněn provést blokaci takového Uživatelského účtu.

IX. Pravidla chování na Vodafone park

 1. Uživatel odpovídá za důsledky svého jednání na Vodafone park. Uživatel není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli jiným účelům než stanoveným těmito podmínkami.
 2. Uživatel se zavazuje, že
 1. při užívání Služeb bude dodržovat platné právní předpisy;
 2. nebude činit žádné úkony, které by byly na újmu ostatních Uživatelů, Vodafone či třetích stran a které by vedly k porušení platných právních předpisů;
 3. nebude činit žádné úkony, které by porušovaly práva jakékoliv třetí strany (např. autorská práva, copyright, ochrannou známku, osobnostní práva atp.)
 4. bude chránit své identifikační údaje a hesla, tato nesdělí třetí osobě a případě podezření z jejich prozrazení či zneužít si neprodleně změní jím nastavená hesla;
 5. nebude používat Služby, pokud by takovým užitím došlo k narušení či poškození Služeb či jejich provozovatele;
 6. nebude na Vodafone park vkládat obsah, jehož vložení či jiné užití by znamenalo porušení práv třetích stran
 7. při využití Služeb postupovat v souladu s těmito podmínkami, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet a platnými právními předpisy.
 1. Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu jednotlivých Aplikací, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Vodafone nebo Developery, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Vodafone v rozporu s těmito podmínkami.
 2. Uživatel zejména nesmí:
 1. užívat Služby v rozporu s těmito podmínkami;
 2. užít kteroukoli Službu způsobem, který by mohl poškodit Vodafone, např. vytvářet Uživatelské profily za účelem převodu na jinou osobu;
 3. získávat osobní údaje jiných Uživatelů způsobem, kterým je zastírán důvod jejich skutečného užití či způsobem, který je v rozporu s příslušnými právními předpisy;
 4. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů;
 5. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak zasahovat do Vodafone park či Aplikací;
 6. zpřístupňovat obsah určený osobám starším 18 let jiným osobám mladším 18 let;
 7. užívat svůj Uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů, hoaxů atd.), virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu;
 8. vyvolat dojem, že Uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské účty, jejichž parametry (např. adresa emailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s dobrými mravy.
 1. Uživateli se dále výslovně zakazuje umisťovat, odkazovat či jinak šířit na Vodafone park Obsah Uživatele, který zejména:
 1. porušuje práva duševního vlastnictví Vodafone či třetích stran, zejména práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, obchodní firmy, práva autorského a právy s autorským právem souvisejícími, osobnostními právy, atp.
 2. mohlo být považován či je jednáním naplňujícím znaky nekalé soutěže;
 3. podněcuje k porušování platných právních předpisů a neplnění zákonných povinností;
 4. nabádá k páchání trestné činnosti nebo jiného deliktního jednání nebo takové jednání schvaluje či jinak podporuje pachatele takové činnosti;
 5. nabádá či jinak podporuje užívání návykových či životu nebezpečných látek;
 6. obsahuje části, které by mohly být považovány jako obsah narušující občanské soužití či lidskou důstojnost;
 7. by byl poplašnou zprávou;
 8. obsahuje nepravdivé údaje o třetí osobě, který by mohl takovou osobu poškodit;
 9. obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, která snižují lidskou důstojnost nebo zobrazují dítě či pohlavní styk se zvířetem;
 10. podporuje nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka.
 1. Prostřednictvím Vodafone park může Uživatel získat přístup k obsahu, který není určen osobám mladším 18 let nebo může být Uživatelem vnímán jako neslušný či nevhodný. Uživatel bere na vědomí, že je na jeho vlastním uvážení a na jeho vlastní riziko, zda k takovému obsahu přistoupí. Není však oprávněn k takovému obsahu přistoupit, je-li osobou mladší 18 let.
 2. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Vodafone o jakémkoli neoprávněném užití Vodafone park či jakékoli Aplikace, o které se při užívání Vodafone park dozví.
 3. Vodafone si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění přerušit poskytování Služeb v případě, dozví-li se hodnověrně o tom, že Uživatel prostřednictvím užívání Vodafone park či jakékoli Aplikace porušil právní povinnost.

X. Autorská práva a licenční ujednání

 1. Pokud Uživatel umístí na Vodafone park jakékoli obrázky, texty, fotografie či jiný obsah, který je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona, zároveň tím poskytuje Vodafone bezplatnou, časově neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití na území České republiky. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn licenci k jemu umístěnému Obsahu Uživatele poskytnout a že tím nebudou porušena práva třetích stran. Vodafone není povinen poskytnutou licenci využít. Vodafone je oprávněn poskytnout k uvedeným dílům podlicenci, zejména je oprávněn je zpřístupnit Vodafone Zákazníkům a dalším Uživatelům Vodafone parku.
 2. Vodafone poskytuje Uživateli nevýhradní licenci ke Službám, tj. k Vodafone park či Vodafone Aplikaci, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k řádnému a obvyklému užívání Služeb dle těchto podmínek. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě.
 3. Uživatel je oprávněn k užití ostatních Aplikací (tj. Aplikace "pro všechny" a Partnerské aplikace) v rozsahu jako u Aplikací Vodafone, není-li u konkrétní Aplikace stanoveno jinak.
 4. Uživatel není oprávněn nakládat se Službou či jejich obsahem jinak než v rozsahu poskytnuté licence. Zejména Uživatel není oprávněn jakkoli měnit, upravovat, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat či upravovat nebo jinak rozmnožovat či veřejně šířit obsah Služeb.
 5. Obsah zpřístupněný prostřednictvím Vodafone parku je chráněn příslušnými právními předpisy. Uživatel je oprávněn obsah získaný prostřednictvím Vodafone park využít výhradně pro svou osobní potřebu, není tedy zejména oprávněn ho kopírovat, přeposílat či jinak distribuovat nebo využít pro komerční účely. Užívání obsahu chráněného autorskými právy může být omezeno prostřednictvím technologických prostředků zamezujících neoprávněnému nakládání s obsahem (např. tzv. Digital Rights Management), které Uživatel není oprávněn jakkoli znehodnocovat či odstraňovat.

XI. Ochranné známky

 1. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli ochranné známky společnosti Vodafone či její obchodní firmu, loga, doménová jména ani žádné jiné obchodní prvky. Uživatel není oprávněn užívat ani ochranné známky třetích stran, pokud k tomu nezískal předchozí výslovný souhlas.

XII. Odpovědnost

 1. Uživatel odpovídá za Obsah Uživatele, který umístí na Vodafone park, zejména je odpovědný za jeho soulad s platnými právními předpisy a za to, že umístěním Obsahu Uživatele (informací, materiálů či dokumentů atp. ) nebudou porušena práva třetích stran.
 2. Uživatel Služby Vodafone park se také zavazuje dodržovat Pravidla chování. Pro případ porušení právních předpisů, Pravidel chování či jiného jednání poškozujícího Vodafone, ostatní Uživatele či třetí osoby, je srozuměn s tím, že je Vodafone oprávněn Uživatelem umístěnou informaci, materiál či dokument odstranit.
 3. Vodafone odpovídá za obsah informací v rámci Vodafone park, které Vodafone na Vodafone park umístil. Vodafone neodpovídá za obsah informací umístěných na uvedených stránkách Developery či jinými třetími osobami, Uživateli atp.
 4. Vodafone nenese odpovědnost za vady Služeb na Vodafone park vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do webových stránek, na nichž je Vodafone park provozován, či jejího obsahu nebo v důsledku užití této webové stránky v rozporu s jejím užitím. Vodafone dále není odpovědný za funkčnost datové sítě Uživatele, veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele, za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele či za nesprávné uvedení údajů Uživatele.

XIII. Komunikace stran

 1. Chce-li Uživatel komunikovat se společností Vodafone jako s provozovatelem Vodafone park, má možnost ho kontaktovat prostřednictvím diskusního fóra umístěného v rámci Vodafone park. Prostřednictvím Diskusního fóra můžete i komunikovat s Developery příslušných Aplikací.
 2. Komunikace ze strany společnosti Vodafone ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být společností Vodafone uskutečněna formou zveřejnění určitého sdělení na Vodafone park (například v případě oznámení změny těchto Podmínek), využitím elektronické adresy či telefonního čísla poskytnutého Uživatelem v rámci registrace.

XIV. Ukončení

 1. V případě, že Uživatel používá Služby v rozporu s těmito podmínkami, je provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění jednostranně ukončit či omezit poskytování Služeb Uživateli nebo smazat či odstranit či učinit jinak nepřístupný Obsah Uživatele nebo či zrušit nebo zablokovat Uživatelský profil.
 2. Uživatel ukončí vztah podle těchto podmínek smazáním svého Uživatelského profilu.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi společností Vodafone na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.
 2. Vodafone je oprávněn kdykoli měnit a doplňovat tyto podmínky. Aktuální znění podmínek je k dispozici na webové stránce park.vodafone.cz. Ke dni účinnosti nového znění podmínek pozbývají účinnosti předchozí podmínky.
 3. Dále Uživatel bere na vědomí, že webová stránka park.vodafone.cz a její obsah, včetně Služeb je chráněn zákonem a zavazuje se v této souvislosti nevykonávat žádnou činnost, která by mohla znamenat zásah do práv Vodafone nebo třetích stran.
 4. Tyto podmínky se řídí Obchodním zákoníkem.
 5. Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 28.1.2011.

 

 

......